دسته: تتراها

ماهی ها سیلور دالر

سیلور دالر

ماهی ها پیرانا

پیرانا

ماهی ها ماهی سر پایین خال دار

ماهی سر پایین خال دار

ماهی ها تترای کلمبیایی ۹۵

تترای کلمبیایی ۹۵

ماهی ها تترای آب پاش

تترای آب پاش

ماهی ها تترای کور غاری

تترای کور غاری

ماهی ها تترای لرتو

تترای لرتو

ماهی ها تترای بیکن ( ماهی نورانی )

تترای بیکن ( ماهی نورانی )

ماهی ها تترای پنگوئن

تترای پنگوئن