لیلا اپسیس

iranplant

لیلا اپسیس/Lilaeopsis

گیاه لیلا اپسیس از آمریکای جنوبی کشف شد و می تواند در کف تانک بسیار فشرده شود و نمایی زیبا ایجاد کند

مانند چمن پوشش ایجاد می کند

معمولا ۴ تا ۷ سانتی متر بلند می شود

با توجه به اینکه جزو گیاهان کف پوش هستند نیاز به نور و دی اکسید کربن مناسب و در حد زیاد دارند

هنگام کاشت هر دو تا سه ساقه ی ریشه دار را با فاصله های کوچک چند سانتی متری با هم بکارید

در محل باز بدون سایه گیاهان دیگر برای اطمینان از دریافت نور خوب قرار دهید

iranplant

شرایط مناسب نگهداری :

سطح نگهداری : سخت

شدت نور : زیاد

pH آب : ۶/۵ تا ۷/۵

KH‌ آب : ۳ الی ۸

 دما : ۲۲ الی ۲۸

میزان Co2 مورد نیاز :  متوسط تا زیاد

iranplant

اشتراک گذاری