میگوی کلینر کوکنتالی

میگوی کلینر کوکنتالی یک میگوی فیلترکننده انحصار طلب است که به طور طبیعی بر روی تپه های مرجانی دیده می شود. این میگو می تواند پارازیت های مزاحم بر روی بدن ماهی ها و همچنین در اطراف مرجان ها را به عنوان غذا مصرف کند. علاوه بر این باید مراقب باشید که این گونه از میگو می تواند به برخی از شقایق ها آسیب برساند. هرچند این میگو نسبتا سخت جان می باشد ولی بهتر است یک پناهگاه برای پنهان شدن داشته باشد. سطوح کمتر نور می تواند این موجود را به فعالیت بیشتر در روز تشویق کند. این گونه در شرایط آکواریومی می تواند جهت خالی کردن محیط از اجساد موجودات دیگر و ته ماند غذا در کف آکواریوم استفاده شود.

اشتراک گذاری