مرجع دارویی درمان بیماری های ماهی

مرجع دارویی درمان بیماری های ماهی

در طی مبحث ذیل سعی شده است بر اساس آخرین یافته ها, لیست جامعی از داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های ماهیان در اسارت دراختیارخواننده قرار گیرد. بدیهی است برای استفاده کارآمد ازاین اطلاعات باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد منجمله اینکه برخی از داروها, از جمله داروهای تولیدی (ژنریک) کشور نمیباشند و همچنین کاربری برخی نیز فقط درمورد ماهیان خوراکی مورد آزمون قرار گرفته است. 

 

اسید استیک ( ACETIC ACID)
مورد استفاده: درمان انگلهای خارجی ماهیان آب شیرین 
مقدار مصرف: 1 تا 2 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال در یک لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو: 45 تا 10 دقیقه 

اکری فلاوین (ACRIFLAVIN)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی, کپکی و انگلی ماهیان (مصرف روز متوالی افزون این ماده در ماهیان آکواریومی باعث شده است که تعدادی از باکتری ها نسبت به این دارو مقاوم شوند) 
مقدار مصرف: متغیر 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر 

آموکسی سیلین تری هیدرات (Amoxicillin Trihydrate) 
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای بتا لاکتوم با نیمه عمر کوتاه میباشد باید بسیار سریع و بصورت قرص پوشش دار به ماهی عرضه شود این دارو برای درمان اغلب بیماری های باکتریایی بجزبیماریهای حاصل از Aeromonas hydrophila و Yersinia ruckeri مفید میباشد. 
مقدار مصرف: 40 تا 80 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : روز متوالیانه یک وعده به مدت 10 روز متوالی 

آمپی سیلین سدیم (Ampicillin Sodium) 
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای بتا لاکتوم با نیمه عمر کوتاه میباشد باید بسیار سریع و بصورت قرص پوشش دار به ماهی عرضه شود این دارو برای درمان اغلب بیماری های باکتریایی مفید است. 
مقدار مصرف: عموما روز متوالیانه 50 تا 80 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 روز متوالی متوالی

کلرامفنیکل ( Chloramphenicol) 
مورد استفاده: مصرف کلرامفنیکل به علت سمیت آن برای انسان در اکثر کشور های جهان ممنوع شده است. 
مقدار مصرف: متغیر
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر 

انروفلاکسازین (Enrofloxacinil)
مورد استفاده: درمان عفونت های ناشی از Aeromonas salmonicida 
مقدار مصرف: 5/2-0/5 گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی متوالی 

اریترومایسین (Erythromycin) 
مورد استفاده: برای از بین بردن باکتریهای گرم مثبت (استرپتوکوکوس و بیماری باکتریایی کلیه). الیته مصرف این دارو برای ماهیان آکواریومی به علت از بین رفتن فیلتر بیولوژیکی آکواریوم در طولانی مدت توصیه میشود. 
مقدار مصرف: روز متوالیانه 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای درمان بیماری باکتریایی کلیه و 25-50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) جهت درمان استرپتوکوکوسیس 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 21 روز متوالی (درمان بیماری باکتریایی کلیه) – 1 هفته متوالی (درمان استرپتوکوکوسیس) 

فلورفنیکل (Florfenicol )
مورد استفاده: این دارو شکل تغییر ساختار یافته کلرامفنیکل میباشد و برای درمان سپتی سمی (Septisemia) و کورک زایی (furunculosis) کاربرد دارد 
مقدار مصرف: روزانه 10میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 روز متوالی 

فلامکوئین (Flumequine )
مورد استفاده: این دارو درسالهای اخیر جایگزین اوکزولییک اسید شده است و به علت سریع الاثر بودن برای درمان ماهیان اکواریومی نیزمورد توجه قرار گرفته است 
مقدار مصرف: روزانه 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای ماهیان آب شیرین و روزانه 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای ماهیان آب شور 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 8 روز متوالی 

فورالتادون (Furaltadone) 
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای شبیه نیفور پیرینول میباشد. این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند وعموما برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند. 
مقدار مصرف: 20 تا 50 میلی گرم بر لیتر(غوطه وری) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 24 ساعت متوالی 

فورازولیدن (Furazolidone) 
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای شبیه نیفور پیرینول میباشد. این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند و برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند. 
مقدار مصرف: 1 تا 10 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 24 ساعت متوالی 

کانامایسین سولفات (Kanamycin Sulfate) 
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی 
مقدار مصرف: 5 تا 100 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 نوبت 3 روز درمیان (هرنوبت 24 ساعت)

نالیدیکسیک اسید (Nalidixic Acid)
مورد استفاده: درمان بیماریهای باکتریایی ماهی بخصوص ماهیان آکواریومی 
مقدار مصرف: 13 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 تا 4 ساعت متوالی (تکرار درمان در صورت عدم معالجه)

نئومایسین سولفات (Neomycin Sulfate)
مورد استفاده: درمان بیماریهای باکتریایی ماهی بخصوص ماهیان آکواریومی
مقدار مصرف: 65 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 5 روزمتوالی

نیفورپینول (Nifurpirinol)
مورد استفاده: این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند و برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند. 
مقدار مصرف: 1 تا 2 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

نیتروفورازن (Nitrofurazone)
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای شبیه نیفور پیرینول میباشد. این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند و برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند. جذب این دارو از خلال آبشش ماهی به سختی صورت می گیرد.
مقدار مصرف: 100 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 30 دقیقه متوالی

اوگزولینیک اسید (Oxolinic Acid)
مورد استفاده: برای درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم منفی. استفاده بی رویه از این دارو باعث مقاوم شدن تعداد کثیری از باکتری های به این دارو شده است.
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 15 دقیقه متوالی (دو نوبت درهر روز به مدت 3 روز)

اوکسی تترا سایکلین (Oxytetracycline)
مورد استفاده: درمان بیماری باکتریایی زین پشتی (Columnaris) ماهی
مقدار مصرف: 15 تا 20 میلی گرم بر لیتر (حمام) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 ساعت متوالی (یک نوبت در هر روز به مدت 4 روز)

سارا فلاکسازین (Sarafloxacin)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: روزانه 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی 

سولفادیازین- تریمتوپریم (Sulfadiazine – Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: روزانه 30 تا 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 تا 10 روز متوالی 

سولفادیمتوکسین- اومتوپریم (Sulfadimethoxine – Ormetoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی ناشی ازAeromonas و Edwardsiella
مقدار مصرف: روزانه 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی 

سولفادیمیدین- تریمتوپریم (Sulfadimidine – Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی ناشی از Vibrio
مقدار مصرف: 500 میلی گرم سولفادیمیدین + 100 میلی گرم تریمتوپریم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 72 ساعت متوالی

سولفامرازین (Sulfamerazine)
مورد استفاده: درمان بیماری باکتریایی زین پشتی (Columnaris) ماهی
مقدار مصرف: روزانه 220 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی 

سولفامتوکزالون- تریمتوپریم (Sulfamethoxazole – Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 6 تا 12 ساعت متوالی

بنزوکائین ( BENZOCAINE)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی و کشتن بدون درد ماهی
مقدار مصرف: 10 تا 40 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیحسی, 50 تا 500 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیهوشی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 ثانیه (بیهوشی موثر), 10 < دقیقه (مرگ بدون درد)

بیتیونول (BITHIONOL)
مورد استفاده: درمان بیماری ایکتیوبودوسیس (ichthyobodosis) و بیماری آمیبی آبشش 
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان ایکتیوبودوسیس- 1 میلی گرم بر لیتر در آب شور (حمام) جهت درمان بیماری آمیبی آبشش
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 2 روز توالی (3 ساعت در روز) برای درمان ایکتیوبودوسیس و 60 دقیقه متوالی برای درمان بیماری آمیبی آبشش

برونوپول (BRONOPOL)
مورد استفاده: درمان آلودگی های قارچی تخم ماهی ها و ماهی ها
مقدار مصرف: 1 میلی لیتر بر 25 لیتر (حمام) جهت درمان ماهی و 1/0 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی تخم ماهی 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : به مدت 2هفته (هر روز به مدت30 دقیقه) 

بوتورفانل ( BUTORPHANOL) 
مورد استفاده: التیام درد بعد ازجراحی
مقدار مصرف: 4/0 میلی گرم بر کیلو گرم (تزریق) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت 

دی اکسید کربن (Carbon Dioxide)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی, مرگ بدون درد
مقدار مصرف: 200 تا 400 میلی گرم لیتر بصورت غرقابی (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 دقیقه (بیهوشی), 10 < دقیقه (مرگ بدون درد)

کلرآمین- تی (CHLORAMINE – T)
مورد استفاده: از بی بردن انگلهای مونوژن و باکتریایی پوست/ آبشش- ضد عفونی 
مقدار مصرف: متغیر بر اساس درجه سختی و pH آب
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر (دارو در عرض 4 ساعت رفع الاثر می شود)

کلرهگزین (CHLORHEXIDINE)
مورد استفاده: التیام زخمها
مقدار مصرف: 25 میلی لیتر بر لیتر (موضعی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کلرید (CHLORIDE)
مورد استفاده: درمان مسمومیت نیتریت
مقدار مصرف: 6 برابر میزان غلظت نیتریت
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کلراین (CHLORINE)
مورد استفاده: درمان آلودگی های قارچی تخم ماهی ها
مقدار مصرف: 25تا50 میلی گرم بر لیتر (حمام) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو :10 دقیقه متوالی

کلروکوئین دی فسفات ( CHLOROQUINE DIPHOSPHATE)
مورد استفاده: برای درمان بیماری های ناشی از Amyloodinium ocellatum و Cryptocaryon irritans 
مقدار مصرف: 10 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت 5 دقیقه ای برای درمان آلودگی Amyloodinium, 5 نوبت 5 روزه متوالی 5 دقیقه ای برای درمان آلودگی Cryptocaryon

سولفات مس (Copper Sulfate)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای خارجی تک سلولی, مونوژنها, کپک, جلبک و فلاووباکتریوم در آکواریوم های آب شور 
مقدار مصرف: 1 میلی گرم بر 250 میلی لیتر (محلول ذخیره)- 15/0 میلی لیتر محلول ذخیره به ازای هر لیتر آب آکواریوم (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت 

دیفلوبنزورون (DIFLUBENZURON)
مورد استفاده: درمان عفونت لرنه آ و شپش دریایی ماهی (Argulus)
مقدار مصرف: 03/0 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) برای درمان آلودگی لرنه آ و روزانه 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی جهت درمان شپش ماهی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

دیکوات (DIQUAT) 
مورد استفاده: این ماده نوعی ضد آفت گیاهی میباشد که برای درمان بیماری باکتریایی آبشش و کلومناریس (Clumnaris) نیز کاربرد دارد.
مقدار مصرف: 19 تا 28 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب (هر روز 30 دقیقه تا 1 ساعت) 

انامکتین بنزوات (ENAMECTIN BENZOATE)
مورد استفاده: درمان شپش دریایی ماهی
مقدار مصرف: روزانه 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی (7 نوبت)

اوژنول (EUGENOL), عصاره گل میخک
مورد استفاده: بی حسی, بیهوشی, کشتن بدون درد
مقدار مصرف: محلول ذخیره = 100 میگرم بر میلی لیتر (06/0 تا 01/0 میلی لیتر بر لیتر از محلول ذخیره برای بی حسی و 04/0 تا 2/1 میلی لیتر از محلول ذخیره برای بیهوشی )
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

فنبندازول (FENBENDAZOLE)
مورد استفاده: از بین بردن نماتود های غیر کیستی درون دستگاه گوارش ماهی- از بین بردن مونوژن ها
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر(غوطه وری) برای درمان آلودگی دستگاه گوارش با نماتودها و روزانه 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) جهت درمان آلودگی با کرمهای مونوژن
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 نوبت (هر هفته 1 نوبت 24 ساعته) جهت درمان آلودگی نماتودی, 3 روزمتوالی جهت درمان آلودگی با کرمهای مونوژن

فلوبندازول (FLUBENDAZOLE)
مورد استفاده: از بی بردن هیدر آب شیرین
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت (تعویض 30 درصد آب بعد از 6 روز)

فرمالین (FORMALIN)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی و پرسلولی خارجی ماهی, رفع آلودگی قارچی تخمها
مقدار مصرف: 125/0 تا 250/0 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت درمان ماهی و1 تا 2 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی قارچی تخمها 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 دقیقه متوالی(درمان ماهی)- 15 دقیقه متوالی (تخم ماهی)

مخلوط فرمالین- مالاشیت گرین ( FORMALIN/MALACHITE GREEN)
مورد استفاده: درمان سفیدک ( Ichthyophthirius multifiliis)
مقدار مصرف: 25 میلی لیتر بر لیتر فرمالین+ 1/0میلی گرم بر لیتر مالاشیت گرین (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب با تعویض متناوب 50 درصد آب (هر روز 24 ساعت)

آب شیرین (Freshwater) 
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای خارجی ماهیان آب شور 
مقدار مصرف: 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 15 دقیقه

فوماژیلین (FUMAGILLIN)
مورد استفاده: درمان میکرواسپوردیوز (microsporidiosis) , درمان میکزواسپوردیوز (myxosporidiosis) 
مقدار مصرف: 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای درمان microsporidiosis و 5 میلی گرم بر کیلوگرم بصورت (خوراکی) جهت درمان myxosporidiosis
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

پراکسید هیدروژن (HYDROGEN PEROXIDE) 
مورد استفاده: جبران کاهش شدید اکسیژن- درمان عفونت قارچی تخها 
مقدار مصرف: 25/0 میلی لیتر بر لیتر به ازای هر 1 میلی گرم بر لیتر اکسیژن مورد نیاز جهت رفع کمبود اکسیژن و 42/1 تا 11/2 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع عفونت قارچی تخمها 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت (اکسیژن زایی)- 15 دقیقه (عفونت قارچی) 

ایورمکتین (Ivermectin)
مورد استفاده: از بین بردن پاروپایان (Copepoda) انگلی ماهی
مقدار مصرف: روزانه 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : دونوبت (یک روز درهر هفته) 

کتامین (KETAMINE)
مورد استفاده: بیحسی- بیهوشی
مقدار مصرف: 66 تا 88 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کتوپروفن (KETOPROFEN)
مورد استفاده: التیام تورم بعد از جراحی
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت

لوامیسل هیدروکلرید (LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE)
مورد استفاده: درمان آلودگی با Sp. Anguillicola و سایر نماتود های غیرکیستی
مقدار مصرف: روزانه 5/2 تا 10 میلی گرم بر کیلو گرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی 

لیدوکائین (LIDOCAINE)
مورد استفاده: بیهوشی و بیحسی
مقدار مصرف: 350 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 5 دقیقه

سولفات منیزیم (MAGNESIUM SULFATE)
مورد استفاده: درمان hexamitosis
مقدار مصرف: 3 درصد میزان غذای مصرفی روزانه
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متوالی 

مالاشیت سبز (MALACHITE GREEN)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی, پرسلولی و قارچی موضعی ماهی, رفع آلودگی قارچی تخمها در آب شیرین, درمان بیماری پیش رونده کلیه (proliferative kidney disease)
مقدار مصرف: 50 تا 60 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان بیماریهای انگلی و قارچی موضعی, 15 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی تخمها و 1 میلی گرم بر لیتر(شستشو) جهت درمان بیماری کلیه
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 تا 30 ثانیه (انگل و قارچ), 10 ثانیه (رفع آلودگی تخمها), 3 نوبت 1 ساعته هفتگی (بیماری کلیه)

مبندازول (MEBENDAZOLE)
مورد استفاده: درمان کرمهای مونوژن
مقدار مصرف: 100 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 دقیقه

متیلن آبی (METHYLENE BLUE)
مورد استفاده: جلوگیری از آلودگی تخم ماهی
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب 

متومیدات (METOMIDATE)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی
مقدار مصرف: 1/0 تا 2/0 یلیگرم بر لیتر جهت بیحسی و 1 تا 10 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیهوشی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 دقیقه

مترویدازول (METRONIDAZOLE)
مورد استفاده: درمان hexamitosis , spironucleosis و ichthyobodosis
مقدار مصرف: 5 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان hexamitosis و spironucleosis و روزانه 40 گرم بر کیلوگرم غذای ماهی (خوراکی) جهت درمان ichthyobodosis 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روزمتناوب (هر روز 3 ساعت) جهت درمان hexamitosis و spironucleosis, 10 روز متوالی درمان جهت درمان ichthyobodosis

موننسین سدیم (MONENSIN SODIUM)
مورد استفاده: درمان کوکسیدیوز (coccidiosis)
مقدار مصرف: 100 میلیگر بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

2- فنوکسی اتانول (2-PHENOXYETHANOL)
مورد استفاده: بیهوشی, مرگ بدون درد
مقدار مصرف: 100 تا 400 میکرولیتر بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 2 تا 4 دقیقه (بیهوشی), حداقل 10 دقیقه (مرگ بدون درد)

پیپرازین سولفات (PIPERAZINE SULFATE)
مورد استفاده: درمان آلودگی نماتود غیر کیستی درلوله گوارشی
مقدار مصرف: روزانه 10 میلی گرم بر کیلو گرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متوالیه

پرمنگنات پتاسیم (POTASSIUM PERMANGANATE)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی, پرسلولی خارجی ماهی و بیماری های باکتریایی پوست و آبشش, رفع مسمومیت سولفید هیدروژن
مقدار مصرف: 1000 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان بیماری ماهی و انحلال مقدار اولیه لازم برای استحصال میزان 2 میلی گرم بر لیتر پرمنگنات پتاسیم کاهش نیافته باقی مانده درآب تحت تیمار, جهت خنثی سازی سولفید هیدروژن 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 تا 40 ثانیه (بیماری ماهی)

پوویدین یده (POVIDONE IODINE)
مورد استفاده: ضدعفونی سطحی تخم ماهی ها
مقدار مصرف: 10 میلی لیتر بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 دقیقه

پرازیکوانتال (PRAZIQUANTEL)
مورد استفاده: از بین بردن سستود ها و مونوژن های بالغ و احتمالا لارو کرمها دی ژن 
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان سستود آب شیرین, 10 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان مونوژن های آب شور 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 تا 3 ساعت (سستود آب شیرین), 3 ساعت (مونوژن های آب شور)

پیرتروئید (PYRETHROID)
مورد استفاده: درمان شپشک دریایی Lepeophtheirus Sp. وSp. Caligus
مقدار مصرف: 50 میکروگرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 دقیقه

کوویالدین سولفات (QUINALDINE SULFATE)
مورد استفاده: بی حسی, بیهوشی, کشتن بدون درد
مقدار مصرف: 1 تا 50 میلی گرم بر لیتر (بی حسی), 5/2 تا 100 > میلی گرم بر لیتر (بیهوشی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 ثانیه (بیهوشی), دقیفه 10 < (مرگ بدون درد)

کلرید سدیم (SODIUM CHLORIDE)
مورد استفاده: درمان سفیدک (Ichthyophthirius) 
مقدار مصرف: 2 گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

سنیدازول (SECNIDAZOLE)
مورد استفاده: درمان Ichthyobodo necator 
مقدار مصرف: 20 گرم بر کیلوگرم غذا (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : حداقل 2 روز متوالی (روزانه 2 درصد وزن ماهی)

سولفودیازین نقره (SILVER SULFADIAZINE)
مورد استفاده: التیام زخمها
مقدار مصرف: به مقدار کافی (موضعی) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 30 تا 60 ثانیه

سدیم پنتوباربیتول (SODIUM PENTOBARBITAL)
مورد استفاده: بیهوشی
مقدار مصرف: 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت

سولفیت سدیم (SODIUM SULFITE)
مورد استفاده: کاهش میزان چسبندگی تخمها
مقدار مصرف: 15 درصد حجم آب
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 تا 8 دقیقه

تفلوبنزورن (TEFLUBENZURON)
مورد استفاده: درمان شپش دریایی
مقدار مصرف: روزانه 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی متوالی

تولترازوریل (TOLTRAZURIL)
مورد استفاده: درمان microsporidiosis
مقدار مصرف: 5 تا 20 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 نوبت 2 روز درمیان (هر نوبت 1 تا 4 ساعت)

تری کائین (TRICAINE)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی,مرگ بدون درد
مقدار مصرف: 10 تا 40 میلی گرم بر لیتر (بی حسی), 50 تا 250 میلی گرم بر لیتر (بیهوشی) 
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 ثانیه (بیهوشی), دقیفه 10 < (مرگ بدون درد)

تریکلا بندازول (TRICLABENDAZOLE)
مورد استفاده: از بین بردن تاژک داران انگل
مقدار مصرف: 40 گرم بر کیلوگرم غذا (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 تا 10 روز متوالی (غذادهی روزانه 2 درصد وزن ماهی)

اشتراک گذاری