توضیحات بیماری ها

نام و توضیح کوتاهشماره
 سفیدکبیماری شماره 1
دم خورهبیماری شماره 2
 برجسته و تیره شدن چشم هابیماری شماره 3
 قارچ دهانبیماری شماره 4
 قارچبیماری شماره 5

 خشک شدن یک قسمت از پوست ( خاکستری شدن )

بیماری شماره 6
 لکه های سفید ریزبیماری شماره 7
 ایجاد خارهایی روی بدنبیماری شماره 8
هگزامیتا ( چاله در سر )بیماری شماره 11
ورم کردن و تکه تکه شدن بدنبیماری شماره 12