آذرخش (پلی)

Senegal bichir

این ماهی ستیزه جو و تهاجمی است. تقریباً سبز کم رنگ است و قسمت های زیرین رنگ پریده آن شبیه مارماهی جلوه می دهد ، همچنین این ماهی ، تعداد زیادی باله های پشتی کوچک دارد.

که به آن کمک می کنند تا در آبهای کم اکسیژن در طبیعت ، زنده بماند. تانک بزرگ نسبتاً کم عمق با حداقل گیاهان و مخفیگاه های فراران مثل چوب باتلاقی نیاز دارد. عضوی از خانواده پر باله هاست. باله پشتی آن 10 تا 20 بالچه دارد. به طور ذاتی کاملاً شکارچی است.

تغذیه : این ماهی انواع غذاهای زنده را می خورد.

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

30

30

غذا

غذاهای زنده

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری