Marsilea quadrifolia

Marsilea quadrifolia

دمای مناسب بین ۲۸-۲۲ درجه سانتیگراد
میزان نور مورد نیاز : نور متوسط
محل مناسب کاشت :قسمت جلوی تانک
منشا گیاه: مناطق گرمسیری دنیا
سطح نگهداری : کمی مشکل

این گونه از مارسلیا کمتر مورد استفاده قرار میگیرد به دلیل اینکه ارتفاع این گیاه در سن بالا به ۷۰ سانتیمتر میرسد.

اشتراک گذاری