طوطی ماهی خونی

blood parrot cichlid

این ماهی ، یک ماهی دورگه است اولین بار در سال 1986 در تایوان به وجود آمد. به نظر میرسد که از تلاقی سیکلید میداس midas cichlid (amphilophus citrinellus) با سیکلید سر قرمز redhead cichlid (cichlasoma synsilum) به وجود آمده است.

آکواریم آن باید فضای باز برای شنا کردن و مخفیگاه های زیاد داشته باشد. فیلتراسیون خوب و تعویض منظم آب ، برای کم کردن مقدار نیترات ضروری است. این ماهی مهاجم بوده و نباید با ماهیان کوچکتر در یک آکواریم قرار داده شوند. طوطی ماهی های نر معمولاً عقیم هستند ، اما تولید مثل موفقیت آمیز رخ داده. ماهی های ماده ، تخم ها را روی سطوح سخت گذاشته و هر دو جنس از تخم ها محافظت کرده و اگر تخم ها قارچ بزنند ، والدین آنها را خواهند خورد. در مزارع پرورش ماهی با تزریق هورمون به نرها ، آن را بارور می کنند.

تغذیه : در غذا خوردن حریص است ولی ممکن است مقداری از غذاهای ریخته شده را باقی بگذارد. غذاهایی مثل گوشت دل گاو ریز شده ، غذاهای پولکی ، غذاهای دان ، کرم های خونی و کرم های خاکی را خواهند خورد.

خاستگاه

دورگه به وجود آمده در تایوان

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

25

25

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری