لوچ کولی (لوچ نواری)

khuli loach

علامت های روی ماهیی که به عنوان لوچ کولی فروخته شده بسیار متغیر است. برخی یک نوار در تمام دور بدن دارند ، برخی نوارهایی دارند که فقط تا نصف گسترش می یابد. در حالی که بیشترشان فقط یک خط تشکیل شده از نقطه چین های بزرگ در بخش مرکزی پشت دارند ، که در تمام طول بدن کشیده می شود. ظاهری مار ماهی شکل دارند و خیلی سریع هستند ، به طوری که گرفتن آنها در یک تانک گیاه کاری شده غیر ممکن است.

لوچ های کولی خیلی سریع از یک منطقه به منطقه دیگر شنا می کنند و سپس برای مدتی ساکت می نشینند. به طور کلی ، نزدیک به کف آکواریم شنا می کنند. گندیده خوارهای خوبی هستند که غذای از دست رفته بقیه را می خورند. تخم گذارند و ماده ها نسبت به نر ها چاق ترند ، این اطلاعات تقریباً همه آن چیزیست که درباره رفتارهای تولید مثلی آنها شناخته شده است.

تغذیه : رژیم غذایی متنوع شامل غذای پولکی را دوست دارند. با میل غذای زنده ، مثل کرمهای خونی ، توبیفکس ، کرم های شیشه ای را و دافنی زنده را یک یا دو بار در هفته می خورند.

خاستگاه

آسیا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری