سیکلیدهای سوراخ کلیدی

keyhole cichlids

این ماهی با داشتن بدنی قهوه ای رنگ ، از رنگین ترین ماهیان نیست ، اگر چه به طور ویژه ای یکی از صلح جوترین سیکلیدهاست. سیکلیدها در آسیب زدن به گیاهان شهرت دارند ، اما سیکلید سوراخ کلیدی یک استثناء می باشد. این ماهی ها بزرگ می شوند تا خیلی پهن و با بدنی خیلی کلفت بشوند. تشخیص جنسیت خیلی سخت است ، به جز زمانی که ماده ها پر از تخم و آماده تخم ریزی هستند. این ماهیان با یک قاعده معین تولید مثل نمی کنند. تخم ریزی دو یا سه بار اتفاق می افتد و سپس متوقف میشود .

توقف ممکن است برای چندین ماه طول بکشد. زمانی که تخم ریزی کرده اند و لاروها از تخم ها بیرون آمده اند ، پرورش آنها بسیار آسان است ، به طوری که لاروهای آنها تا 3 سانتی متر در 8 تا 10 هفته اول بزرگ میشوند.

تغذیه : تقریباً همه نوع غذاهای زنده ، یخ زده و پولکی را ، به خوبی گوشت دل رنده شده خواهند خورد. به نظر میرسد که خیلی با لطافت غذا میخورند و در غذا خوردن کند هستند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

9

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری