گربه ماهی دم قرمز

red-tailed catfish

این ماهی یک ماهی شکارچی می باشد. دیدن جوانی این ماهی آسان از یاد می رود چون به سرعت در آکواریم به ماهی بزرگی تبدیل می شوند.

علی رغم این اخطار ، این ماهی از تعقیب اختصاصی لذت می برد. از آنجا که ماهی باهوشی است ، به زودی صاحب خود را به قدر کافی تشخیص می دهد تا غذا را از دست او بگیرد. پس از غذا خوردن ، در کف استراحت می کنند تا غذایشان هضم شود. فیلتراسیون کارآمد و تعویض منظم بخشی از آب ضروری است.

تغذیه : ترجیحاً غذاهای زنده را خواهد خورد.

خاستگاه

گوان،ونزوئلا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

فقط با ماهیان گوشتخوار بزرگتر

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

10

10

غذا

ترجیحاً غذاهای زنده

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری