گربه ماهی وارونه

upside-down catfish

همان طور که از اسم این ماهی بر می آید ، میل دارد که بیشتر اوقات به طور وارونه شنا کند. با این روش در تمام ارتفاع آکواریم شنا می کنند ، سپس به طور معمولی شنا خواهند کرد تا در بستر دنبال غذا بگردند. خارهای آنها تیز است و ممکن است پوست را به آسانی سوراخ کند ، بنابراین زمانی که آن ها را با تور می گیرید مراقب باشید.

زمانی که از آب بیرون برده می شوند ، صدای خس خس تولید می کنند. ماهیانی فعال هستند ، زمانی که حدود 3 تا 4 سانتی متر طول دارند ، فروخته می شوند ، اما به سرعت به بزرگترین اندازه قابل توجه رشد می کنند.

تغذیه : این ماهی هر نوع غذایی را خواهد پذیرفت. به طور وارانه از سطح ، غذاهای شناور را می گیرند یا به کف آکواریم شنا می کنند و از بستر غذا می خورند.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

9

9

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری