سورم

severum

این ماهی یک ماهی قلمرو طلب می باشد. باند سیاهی که از باله پشتی تا باله شکمی کشیده شده ، کلید شناسایی آن است. جوانان یک سری باندهای مشابه در دو طرف بدن دارند ، اما زمانی که بزرگتر می شوند این باندها محو می شوند.

وقتی که بالغ می شوند ، نرها از روی لبه های بلند باله های پشتی و شکمی و طرح قهوه ای مایل به قرمز روی سرشان شناخته می شوند. جفت ها ممکن است همیشه با هم سازگار نباشند.

تغذیه : این ماهی غذای آماده سیکلیدها و غذاهای زنده را خواهد خورد.

خاستگاه

اکوادور،پرو

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

ترجیحاً با همگون هایش

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

15

15

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

10:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

اشتراک گذاری