تترای باله خونی

bloodfin tetra

سه ماهی نام مشترک تترای خونی را داشته ، اما زمانی که با همدیگر دیده میشوند ، به وضوح تفاوت دارند. Aphyocharax annisitsi معمولترین آنها میباشد.این ماهی یک ماهی کشیده بوده و بخش عقبی پایینی بدن آن فشرده به نظر میرسد. این شکل ، شکل طبیعی آن میباشد. بدن آن نیمه شفاف میباشد که مناطقی از قرمز روشن در نیمه پایینی و در دم دیده میشود. 

 2 یا 3 روز طول میکشد که این ماهی جا بیفتد و رنگ کامل خود را بدست آورد. به صورت تکی ، یا دوتایی یا در دسته های کوچک خوشحال به نظر میرسد.

تغذیه: تتراهای باله خونی بیشتر غذاها را با میل میخورند ، اما زمانی که شما غذای زنده میدهید ، میتواند نسبتاً کندتر از ساکنین دیگر باشد. بعد از اینکه یک هفته یا بیشتر از جا افتادن آن در آکواریم گذشت ، غذای یخ زده را بدون هیچ مشکلی میخورد. همچنین غذای پولکی بزرگ با میل پذیرفته میشود.

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4.5

4.5

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری