تترای کنگو

congo tetra

تترای کنگوی نر ، ماهی ای با بدن واقعاً عمیق و کلفت می باشد. در این ماهی ، باله ها دراز شده و به صورت رشته در می آیند و ماهی های بالغ یک گستردگی مرکزی در دم دارند. رنگ آمیزی آن با توجه به مقدار نوری که به آن میرسد ، ضعیف یا قوی میشود. در این ماهی یک نوار عریض آبی مایل به سبز وجود دارد که با رنگ های قسمت بالایی و پایینی بدن ترکیب میشود ، یک نوار طلایی روشن در قسمت بالایی بدن وجود دارد و قسمت پایینی بدن نقره ای است. هیچ کدام از این رنگها حاشیه معینی ندارند. باله پشتی نوک تیز است و حاشیه سفیدی نیز در باله ها وجود دارد. 

ماهی های ماده گستردگی دم را ندارند و باله پشتی آنها گرد است. این ماهیان میتوانند تا طول 9 سانتی متر رشد کنند و به مقدار زیادی فضا برای شنا کردن نیاز دارند ، بنابراین آکواریومی با اندازه مناسب ضروری است. ماهیان اجتمتعی خوبی هستند و ماهیان کوچک تر را اذیت نمی کنند.

تغذیه: تقریباً هرچیزی را که به آنها بدهید ، از غذای پولکی تا کرم خاکی ریز ریز شده را خواهد خورد.

خاستگاه

آفریقا

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

عالی

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

9

9

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

9:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری