مداد ماهی کوتوله

marginatus pencilfish

این ماهی از سورینام و گوان منشأ می گیرد ، مداد ماهی کوتوله در محل زیست طبیعی خود در تعداد فراوان کشف شده ، در حالی که بطور خیلی راحت تولید مثل میکند. این ماهی زمانی که در یک تانک با همگونه هایش در یک دسته 15 تایی یا بیشتر قرار میگیرد ، بسیار خوب خواهد بود. این ماهی ممکن است با مداد ماهی سه خطی اشتباه گرفته شود ، تنها تفاوت آنها با هم در این است که باله شکمی و مخرجی این ماهی قرمز روشن است. 

زمانی که این ماهیان آماده تولید مثل باشند ، تخم هایشان در گیاهان خیلی باریک پراکنده می کنند ، جایی که تخم ها رها شوند تا بدون هیچگونه مراقبت والدین ، باز شوند. زمانی که لاروها شنای آزاد پیدا می کنند ، به غذاهایی مثل microsorium(نوعی فیتوپلانکتون) ، آنفوزوئرها و آرتیمای تازه تخم گشایی کرده نیاز خواهند داشت و زمانی که احساس ترس بکنند در این نوع گیاهان پنهان می شوند.

تغذیه: مثل بیشتر مداد ماهی های دیگر ، دوست دارند که غذایشان به صورت کوچک باشد. غذای پولکی باید بین انگشتتان ساییده شده تا خرد شود ، و همچنین غذای کوچک زنده، مثل بچه دافنی ، کرم های کوچک و کرم های خونی کوچک با میل خورده خواهند شد.

  

خاستگاه

آمریکای جنوبی

محدوده دما

22 تا 26

اجتماعی بودن

خیلی خوب

اندازه بالغ  نر

به cm    ماده

4

4

غذا

همه غذاها

سهولت نگهداری

8:10

محدوده پی اچ

6.8 تا 7.5

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری